Elias Hj Idris
Mati atas tuduhan yang tidak
berlandaskan hukum ketentuan Islam! Bagaimana?

Jenis-jenis Syahid:

Pembagian ini menentukan aplikasi hukum dunia terhadap orang yang meninggal, iaitu memperlakukan hukum secara zahir terhadap orang yang dikategorikan syahid atau tidak.

Dalam Sahih Bukhari disebutkan:

“Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Sumyyin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah r.a : bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:  (Al-Bukhari, Kitab As-Sayru Wal-Maghazi: 2617) "Syuhada itu ada lima,yaitu Orang yang mati terkena cacar, orang yang mati kerana cirit-birit, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa runtuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah.”
Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan pula:

“Dari Abu Hurairah r.a, katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: Apa yang kalian ketahui tentang syahid?” Sahabat r.a menjawab: "Barangsiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid.” Lalu Rasulullah s.a.w bersabda: “Kalau begitu syahid di kalangan ummatku sedikit”, Sahabat r.a berkata lagi, kalau begitu siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah s.a.w bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid, barang siapa yang mati di jalan Allah, maka dia syahid, barangsiapa yang mati kerana cacar maka dia syahid, siapa yang mati terkena cirit-birit dia syahid.” (Sahih Muslim, Kitaabul Imaarah: 3539)

Dua hadis diatas menerangkan syahid secara umum dan secara khusus. Imam Nawawi dalam syarah hadis Muslim diatas menyebutkan:

Para ulama berkata: “Yang dimaksudkan syahid di atas adalah selain syahid fi-sabilillah (terbunuh ketika berperang di jalan Allah), mereka itu di akhirat memperoleh pahala para syuhada. Adapun di dunia, mereka dimandikan dan dishalatkan." Dalam kitab Al-Iman telah dijelaskan masalah ini. Adapun syuhada, terbagi kedalam Tiga jenis: Syahid dunia dan akhirat, yaitu yang terbunuh ketika berperang melawan kafir, dan syahid akhirat, hukum dunia terhadapnya tidak diperlakukan sebagaimana layaknya orang yang terbunuh di jalan Alah, mereka inilah yang dimaksudkan syahid (secara umum) dalam hadis ini, dan syahid dunia, iaitu orang yang berperang kerana mencari ghanimah dan berpaling dari peperangan.

1. Syahid Dunia Akhirat

Yang dimaksud syahid dunia akhirat adalah orang yang terbunuh ketika berperang di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, tidak ada unsur riya, tidak juga berbuat ghulul (mencuri harta rampasan perang). Jenis inilah yang merupakan syahid yang sempurna dan syahid yang paling utama, baginya pahala dari sisi Allah Yang Maha Agung. Soal niat ikhlas atau tidaknya, hanya dia yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Manusia hanya menghukumi secara zahir bahwa dia mati terbunuh di jalan Allah. Sehingga dia layak disebut sebagai syahid. Kerananya jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, ia hanya dikuburkan dengan pakaian lengkap tatkala dia terbunuh syahid.

2. Syahid Dunia

Itulah orang yang terbunuh ketika dia berperang, tetapi dia tidak ikhlas kerana Allah, bukan demi menegakkan kalimat Allah (Islam). Soal niatnya, manusia selain dirinya tidak ada yang tahu. Akan tetapi ketika jasadnya ditemukan terbunuh ketika berperang melawan kafir, maka dia dihukumi sebagai syahid. Untuk syahid jenis pertama dan kedua ini, terdapat beberapa pendapat. Menurut pendapat Al-Ahnaf (Hanafiyah), mereka tidak dimandikan, tidak dikafani tetapi disolatkan. Menurut Hanabilah (pengikut mazhab Hanbali) mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Menurut Malikiyah: Mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak juga disolatkan. Dan, menurut Syafi’iyah, bahawa mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak pula disolatkan.”

3. Syahid akhirat saja

Iaitu orang-orang yang mati kerana tenggelam atau terbakar dan sepertinya, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Orang yang termasuk kategori ini dimandikan, dikafani juga disolatkan.

Penyebutan nama Syahid


Ahmad Hurairah Ismail:
Mati ditembak akibat pencerobohan gerila Sulu di Lahad Datu!

Mengatakan “si fulan syahid” bukan bererti menghukumi bahawa dia masuk syurga, akan tetapi dimaksudkan untuk menentukan proses pengurusan jenazah, bagaimana jenazah itu diperlakukan. Jika ternyata memang syahid maka berlakulah ketentuan seperti disebutkan terdahulu.

Kerana itu diperbolehkan menyebut si fulan syahid, dan hal ini telah menjadi sesuatu yang biasa (dan diterima) di kalangan Ahlus Sayru Wal-Maghazi (para pelaku jihad sejak zaman awal) begitu pula ini berlaku di kalangan para penulis kitab dan ilmu rijal (salah satu cabang dalam ilmu hadits), mereka menghukumi bahawa orang-orang saat kematiannya memenuhi sebab-sebab kesyahidan, maka dia disebut sebagai syahid.


Rujukan:

# Ensiklopedia Sembilan kitab Hadits (Kutubut Tis’ah).
# Tahdzib Masyaari’ul Asywaaq Ilaa Mashaa-ri’il UsySyaaq Fi Fadhaa-ilil Jihaad, Syaikh Asy-Syahid Ibnu Nuhas Asy-Syafi’I.
# Aljihaadu Sabiiluna, Syaikh Abdul Baqi Ramdhun
# Ats-Tsamratul Jiyaad Fii Masaa-ili Fiqhil Jihaad, Abu Ibrahim Al-Mishri.
0 Responses