Elias Hj Idris
           Bersediakah untuk jihad dalam keadaan nafsu yang membuak?

Apabila Imam Mahdi muncul nanti;
A) Baginda akan memerintahkan kita supaya menghapuskan kerajaan demokrasi ala-Malaysia melalui jihad, perang dan revolusi di mana...
i) Imam Mahadi akan memberitahu kita bahawa kerajaan demokrasi yang syirik dan kufur mewujudkan gejala-gejala kufur seperti... 
*  Sistem pengabdian manusia kepada kekuasaan manausia;
*  Penindasan;
*  Kebatilan;
*  Ketuanan kufur.

ii)  Imam Mahadi akan memberi tahu kepada kita bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya menghapuskan kerajaan demokrasi Malaysia melalui jihad, perang dan revolusi kerana ia adalah kerajaan yang syirik dan kufur.
iii)  Imam Mahadi akan memberitahu kita bahawa kengganan untuk berperang akan mendapat kemurkaan Allah swt dan siksa yang amat pedih di akhirat nanti – At-Taubah 38,39.

B) Imam Mahdi akan memberitahu kita bahawa negara demokrasi Malaysia ini adalah kafir kerana...

i) Negara Malaysia mengakui perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi dalam Malaysia (artikel 4 Perlembagan Malaysia), padahal agama Islam dan undang-undang Islam adalah yang tertinggi di sisi Allah swt (Quran 9:33);

ii) Negara Malaysia membuat undang-undang manusia (artikel 44 Perlembagan Malaysia), padahal Allah sahaja yang berhak dan berkuasa untuk membuat undang-undang (Quran 12:40, 6:57);

iii) Negara Malaysia menguat-kuasakan undang-undang manusia (artikel 43 Perlembagan Malaysia), padahal undang-undang Allah swt diperintahkan untuk dikuat-kuasakan ke atas manusia (Quran 5: 48,49,50);

iv) Negara Malaysia menghukum manusia dengan undang-undang manusia (artikel 121 Perlembagaan Malaysia), padahal menghukum dengan undang-undang manusia adalah kafir (Quran 5:44).

v) Mengikut interpretasi Mahkamah Agung mengenai kedudukan agama Islam di dalam Perlembagaan Negara (fasal 3 (1) Perlembaaan Negara), ia tidak bermaksud bahawa agama Islam adalah agama rasmi negara (Che Omar bin Che Soh versus Public Prosecutor dan Wan Jalil bin Wan Abdul Rahman & anor versus Public Prosecutor, 1988, 2 mlj 55). Sempena penghakiman terhadap rayuan kes tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahawa agama Islam mengikut fasal 3(1) hanyalah terhad kepada hal-hal adat istiadat dan peribadatan ritual sahaja, bukan agama rasmi negara, dan ia (Mahkamah Agung) juga mengisytiharkan dalam keputusannya itu bahawa MALAYSIA BUKANLAH SEBUAH NEGARA ISLAM, tetapi sebuah negara sekular yang mengamalkan undang-undang British.

C) Imam ahdi akan memberitahu bahawa kita telah mengalami syirik dan kufur kerana mengamalkan sistem demokrasi.

Imam Mahadi akan memberi tahu kepada kita bahawa umat Islam yang mengamalkan demokrasi adalah munafik kerana mereka melakukan perkara-perkara yang syirik dan kufur seperti berikut;

i). Mereka menyerahkan kuasa untuk memerintah negara kepada manusia - Quran 5:43, padahal kuasa untuk memerintah hanyalah hak Allah sahaja - Quran 3:26. 7:54.

ii). Mereka menyerahkan kuasa untuk membuat undang-undang manusia kepada manusia - Quran 4:60, 16:116, 10:59, 6:138, 5:50, padahal kuasa tersebut hanyalah hak Allah sahaja - Quran 12:40.

iii). Mereka menyerahkan kuasa untuk menguat-kuasakan undang-undang manusia kepada manusia dan mereka menghukum dengan undang-undang manusia - Quran 5:44, 45, 47 pada hal Allah swt memerintahkan supaya menghukum dengan undang-undang Allah sahaja - Quran 5:48,49.

iv). Mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk menghamba-abdikan manusia kepada  kekuasaan manusia padahal Allah swt sahaja yang berhak untuk menghamba-abdikan manusia kepada kekuasaan-Nya - Quran 1:1.

v). Mereka mewujudkan sistem manusia menyembah manusia apabila manusia taat kepada undang-undang manusia - Quran 9:31, padahal Allah swt sahaja yang berhak disembah - Quran 4:36i.

vi). Mereka melantik manusia sebagai berhala apabila mereka menyerahkan kuasa kepada manusia untuk membuat undang-undang - Quran 4:60.

vii). Mereka sekutukan Allah swt apabila menyerahkan kuasa kepada manusia untuk membuat undang-undang kepada manusia - Quran 42:25.

viii). Mereka setuju dan redha kepada kerajaan manusia, undang-undang manusia dan berhala-berhala kerana mereka setuju dan redha kerajaan dengan sistem demokrasi yang kita ada ini - Quran 11:113, 16:106.

D) Imam Mahdi akan emberitahu kita bahawa Allah swt melarang kita daripada mengamalkan sistem demokrasi.

Firman Allah: Fatir 10
"Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah swt), kerana bagi Allah swt jualah segala kemuliaan. Kepada Allahlah naiknya segala madah yang baik (yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), dan amal yang soleh pula diangkat-Nya naik (sebagai amal yang makbul – yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya) dan sebaliknya; orang-orang yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesan pun) akan rosak binasa."

Imam Mahadi akan member tahu kepada kita bahawa Allah swt telah menetapkan hukum-Nya bahawa matlamat yang baik dan suci murni tidak dapat menghalalkan perjuangan melalui metod dan cara yang syirik dan kufur. Amalan agama demokrasi yang syirik dan kufur ini tidak boleh dijadikan metod dan jalan bagi kita untuk memperjuangkan Islam, dan bagi tujuan ini, Allah swt telah pun menyediakan metod dan jalan al-Quran, sunnah dan sirah untuk kita amalkan.

Imam Mahadi akan memberitahu kita bahawa persoalan yang mendasar dalam masalah perjuangan Islam melalui amalan politik demokrasi kita ini, bukanlah persoalan yang tergolong ke dalam bahagian fiqh di mana terdapat unsur 'kemaslahatan' untuk mempertimbang dan memilih di antara yang buruk dengan lebih buruk, yang mudarat dengan yang lebih mudarat, tetapi ia adalah persoalan AQIDAH yang mana pertimbangannya cuma terhad kepada pilihan di antara Allah swt dengan toghut, Islam dengan jahililah, iman dengan kufur, tauhid dengan syirik dan hak dengan yang batil sahaja.

E) Imam Mahdi akan memberitahu kita bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jihad, perang dan revolusi bagi menghapuskan kerajaan Malaysia yang ada;

i). Imam Mahdi akan memberitahu kita bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jihad, perang dan revolusi bagi menghapuskan sistem perngabdian manusia kepada manusia -
Firman Allah : al-Baqarah 251;

"Sekiranya Allah tidak menahan segolongan manusia dengan segolongan yang lain nescaya rosak binasalah bumi ini." 

Firman Allah : al-Hajj 40;

"Sekiranya Allah tidak menjatuhkan segolongan manusia dengan segolongan yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja, dan sinagog-sinagog dan juga masjid-masjid yang sentiasa disebut nama Allah dengan banyak padanya."

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jihad, perang dan revolusi ke atas sesebuah kerajaan manusia yang kafir seperti kerajaan demokrasi kita ini yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Apabila sesuatu peraturan dan undang-undang manusia itu dikuat-kuasakan ke atas manusia di bawah sesebuah kerajaan manusia seperti kerajaan demokrasi Malaysia ini, itulah ertinya kewujudan sistem 'Pengabdian manusia kepada kekuasaan manusia' yang syirik dan kufur. Manusia yang diperintah menjadi para hamba kepada para pemerintah, manakala para pemerintah itu pula adalah para tuhan yang mengabdikan manusia kepada kuasa mereka di bawah suatu sistem kerajaan manusia. Sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia adalah kezaliman, penindasan dan kerosakan di sisi Allah swt dan ia juga adalah satu penafian dan penolakan terhadap pengabdian manusia kepada Allah swt sahaja yang jelas merosakkan pegangan dan amalan kita akan kalimah 'Laailaahaillallah'

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Allah swt memerintahkan agar kita melancarkan jihad, perang dan revolusi ke atas kerajaan manusia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem pengabdian manusia kepada kuasa manusia. Inilah jihad, perang dan revolusi dalam bentuknya yang ofensif, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita diserang dan diperangi yang terkandung dalam kalimah ﻵﺍﻟﻪﺍﻷﺍﷲ. Jihad, perang dan revolusi seperti ini adalah AQIDAH.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Khalifah Saiyyidina Umar r.a telah menyerang, memerangi dan membunuh bangsa Farsi tanpa sebarang kezaliman dan provokasi daripada raja dan kerajaan Farsi semata-mata kerana Islam menjalankan tanggungjawab untuk membebaskan rakyat Farsi daripada pengabdian manusia kepada kuasa manusia dan supaya akhirnya mereka itu mengabdikan diri hanya kepada kuasa Allah swt di bawah kerajaan Allah swt di bumi Farsi. Rakyat Farsi tidak merayu atau memohon untuk dibebaskan, malah mereka kesemuanya bersetuju dan menyokong raja dan kerajaan mereka, namun peranan dan tanggungjawab kekuasaan Islam itu adalah untuk membebaskan mereka daripada belenggu pengabdian manusia kepada kerajaan manusia dengan pelancaran jihad, perang dan revolusi.

Imam Mahadi akan memberitahu kita bahawa sekirannya Khalifah Umar al-Khattab r.a tidak melancarkan jihad, perang dan revolusi dalam bentuk ofensif ke atas Farsi dalam peperangan al-Qadisyiyyah itu, akan berlakulah di kalangan umat manusia di bumi Farsi itu 'kehancuran dan kerosakan' yang amat besar.

ii). Imam Mahdi akan memberitahu kita bahawa Allah swt memerintahkan supaya dilancarkan jihad, perang dan re volusi bagi menghapuskan penindasan;

Firman Allah: al-Baqarah 193;
"Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan jadilah agama untuk Allah."

Firman Allah: al-Anfal 39;
"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah."

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa "fitnah" dalam ayat-ayat ini adalah dimaksudkan kepada penindasan, iaitu penindasan yang wujud dalam bentuk peraturan dan undang-undang ciptaan manusia - selain daripada Allah swt yang berkuasa dan berdaulat ke atas manusia. Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah swt  sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, pencerobohan, kejahatan dan kerosakan kepada manusia di bumi.

Kerajaan, pemerintahan dan autoriti sekular-nasionalis-demokratik-kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia adalah satu “fitnah” yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk diperangi. Selagi “fitnah” itu wujud, maka selama itulah jihad dan perang perlu dilancarkan sehingga “fitnah” itu, iaitu kerajaan, pemerintahan dan autoriti demokrasi itu mengalami kehancuran; dan "jadilah agama untuk Allah", iaitu sehingga Islam sahaja yang memerintah ke atas seluruh ideologi dan pemikiran yang lain dan ke atas seluruh umat manusia di bumi, Islam dan bukan Islam.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa ini adalah ayat 'revolusi', iaitu ayat yang memerintahkan kita supaya memberontak dan berperang untuk meruntuh dan menghancurkan kekuataan dan kekuasaan sesebuah kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia ini untuk kemudiannya digantikan dengan agama Islam, iaitu agama yang berkuasa dan memerintah. Perang untuk menghapuskan fitnah serta untuk menghapuskan ketuanan agama yang lain dan untuk menegakkan ketuanan Islam adalah AQIDAH. Perang di sini adalah dalam bentuk yang ofensif, iaitu menyerang dan memerangi musuh-musuh Islam tanpa terlebih dahulu kita diserang dan diperangi oleh mereka.

iii). Imam Mahdi akan memberitahu kita bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jjihad, perang dan rev olusi bagi menghapuskan kebatilan;

Firman Allah: al-Anfal 8
"Kerana Allah hendak menegakkan yang benar dan menghapuskan yang batil walaupun tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan dosa".

Imam Mahadi akan memberitahu kepada bahawa Perang Badar adalah peperangan aqidah. Ia adalah perang ofensif yang bertujuan untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan kebenaran, iaitu menyerang dan berperang tanpa terlebih dahulu Islam diserang dan diperangi oleh musuh-musuhnya. Ini adalah perang yang dilancarkan untuk menghapuskan kerajaan manusia yang syirik, kufur dan batil seperti kerajaan demokrasi Malaysia untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam yang hak dan benar.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Allah memerintahkan kita supaya menyediakan kekuatan ekonomi, teknologi dan ketenteraan dan dengan berbekalkan taqwa – Anfal 60 - untuk memberontak dengan jihad dan perang ke atas kerajaan demokrasi Malaysia yang bertujuan untuk menghapuskan kerajaan manusia yang syirik, kufur dan batil untuk kemudiannya digantikan dengan sebuah kerajaan Islam yang hak dan benar.

iv). Imam Mahdi akan memberitahu bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jihad, perang dan revolusi bagi menghapuskan ketuanan kufur;

Firman Allah: al-Taubah 33;
"Dia yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya dimenangkan-Nya agama itu ke atas sekalian agama, sekalipun benci orang-orang musyrik."

Firman Allah: at-Taubah 29,
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) di antara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Hadis:
Rasulullah saw telah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang kerana menunjukkan keberanian, dan seorang lagi riak. Manakah di antara peperangan-peperangan itu yang dikatakan berperang kerana sabilullah?

Jawab baginda, “Barangsiapa yang berperang supaya agama Allah menjadi tinggi, maka dialah berperang kerana sabilullah.”

Daripada Abu Musa r. a;

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Islam mestilah sentiasa berada dalam posisi yang 'menang dan berkuasa' ke atas kafir dan orang-orang kafir, manakala orang-orang kafir pula mestilah sentiasa berada dalam posisi yang 'kalah, akur dan tunduk dengan merendah diri lagi hina kepada Islam dan orang-orang Islam. Ini adalah konsep yang terkandung dalam kalimah ﻵﻟﻪﺍﻷﺍﷲ Yang Maha Tinggi dan inilah perintah Allah swt yang dikehendaki untuk diwujud dan dilaksanakan di bumi ini melalui jihad, perang dan revolusi.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa para Rasul dan seluruh umat Islam ini semuanya diutuskan Allah swt ke bumi ini tidak hanya sekadar untuk mendirikan solat dan puasa serta menegakkan seluruh syiar ibadat yang lain sahaja, tidak sekadar hanya untuk mendirikan mesjid, surau dan rumah-rumah ibadat malah Rasulullah saw, para Rasul dan kita kesemua diutuskan untuk tujuan yang lebih besar, mulia dan agung, iaitu untuk meng”establish”kan KETUANAN ISLAM ke atas seluruh umat manusia yang lain supaya hanya Islam dan umat Islam sahaja yang memerintah dan berkuasa supaya Islam dan umat Islam sahaja yang agung dan mulia dengan mengatasi seluruh umat manusia yang lain biar sekadar tunduk, hormat, mengalah dan akur kepada Islam dan umat Islam.

Firman Allah: al-Baqarah 193;
"Dan berperanglah sehingga tiada lagi fitnah (penindasan) dan sehingga agama seluruhnya tertentu kepada Allah sahaja.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa Allah swt menghendaki supaya kita mencapai matlamat Ketuanan Islam - “dan sehingga agama seluruhnya tertentu kepada Allah sahaja” , iaitu Islam menjadi agama yang berkuasa, memerintah dan agung yang mengatasi seluruh umat manusia di bumi - memerintah manusia dengan peraturan dan undang-undang Allah swt. Kuasa pemerintahan yang sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak menjalankan peraturan dan undang-undang Allah swt  itu diperintahkan Allah supaya 'dirampas' kembali daripada tangan-tangan ‘para perampas’ itu untuk dipulangkan kepada Allah swt dengan jihad, perang dan revolusi.

v). Imam Mahdi akan memberitahu bahawa Allah swt memerintahkan kita supaya melancarkan jihad, perang dan revolusi bagi menggentarkan musuh-musuh Islam.

Firman Allah: al-Anfal 60;
"Hendaklah kamu sediakan untuk melawan mereka, sekadar tenagamu, kekuatan dan kuda yang tertambat, dengan demikian kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu."

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa keadilan, kebebasan dan keamanan hanya boleh wujud apabila segala pencerobohan, ancaman, kezaliman, penindasan dan kerosakan daripada musuh-musuh Islam dapat dibenteraskan dengan berkesan. Ia sudah tentu memerlukan kepada kekuatan ketenteraan, ekonomi dan moral umat Islam. Berada dalam keadaan yang lemah bererti terdedah kepada penindasan dan manipulasi oleh kuasa-kuasa besar. Jihad mempunyai matlamat untuk menghapuskan penindasan dan manipulasi supaya tidak ada pengabdian manusia kepada sesama manusia lagi.

Bagi menyediakan kekuatan pertahanan yang moden dan terkini adalah kewajipan jihad.

Imam Mahadi akan bertanya - bagai mana pula keadaan kita yang belum berkemampuan dari segi kekuatan ketenteraan untuk menandingi dan mengatasi kekuatan ketenteraan orang-orang kafir atau kerajaan-kerajaan kufur sedangkan mereka itu sentiasa sahaja menceroboh, mengancam, menzalimi, menindas dan merosaki kita – apakah kita hanya sekadar berdiam diri? Mustahil bagi kita untuk mengumpulkan kewangan yang mencukupi untuk membuat sebarang persediaan ketenteraan apabila kita sentiasa sahaja diganggu gugat oleh musuh-musuh. Kita tidak mungkin ada kemampuan untuk memerangi mereka secara besar-besaran. Jalan yang terbuka kepada kita hanyalah dengan pelancaran “terrorism” terhadap mereka untuk menggentarkan mereka agar mereka tidak lagi menzalimi dan menindas orang-orang Islam. Insya Allah peluang yang terbuka ini akan dieksploitasikan sepenuhnya untuk membuat persediaan bagi menghadapi ancaman-ancaman mereka seperti mana yang diperintahkan oleh Allah swt.

'Terrorism' adalah jihad yang bertujuan untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh kita seperti mana yang digariskan di dalam ayat di atas ini. Justeru, terrorism adalah dengan keizinan dan perintah Allah swt.

Imam Mahadi akan memberitahu bahawa sebelum kita berkemampuan untuk melancarkan jihad, perang dan revolusi yang total terhadap sesebuah kerajaan kufur seperti kerajaan demokrasi Malaysia kita ini, Pergerakan Islam yang kecil dan masih di peringkat awal itu boleh melancarkan gerakan-gerakan “terrorism” terhadapnya, bukan sahaja untuk menggentarkannya malah juga sebagai satu saluran untuk mendedahkan idea-idea radikal dan revolusionari dalam menggalak dan menggerakkan massa umat Islam untuk menyertai perjuangan Islam ke arah jihad dan revolusi. 'Terrorism' adalah sebahagian daripada aktiviti-aktiviti jihad dalam metod Islam untuk menghancurkan sesuatu kerajaan kufur yang sedang berdaulat dan berkuasa itu.

Elias Hj Idris
Semestinya umno membangun dan memperjuangkan Islam di Malaysia selama ni... di mana kita peringatkan dan papar kembali kata-kata mereka (yang terlanjur) agar kembali insaf dan bertaubat sebelum nyawa tiba di kerongkongan. Waliya'uzubillah.

                              Mereka yang celupar!

(Kenyataan Tun Dr. Mahathir kepada wartawan pada 3hb Mac 1994 di Nilam Puri, Kelantan): "Hukum rejam kepada penzina adalah primitif!"

(Kenyataan Najib Razak pada 20hb April 1983 kepada para wartawan): "Negara akan huru-hara sekiranya undang2 Islam dilaksanakan."

Ucapan Tun Dr. Mahathir pada 30 April 1992 di perjumpaan Ketua2 UMNO bahagian Johor): "Saya nak tahu siapakan di antara ahli2 Pas yang sanggup memotong tangan orang jika hudud dilaksanakan di Kelantan. Barangkali Nik Aziz akan melakukannya. Jika benar kita nak tengok apa yang berlaku selepas hukum itu nanti."

(Ucapan Tun Dr. Mahathir pada 14 Ogos 1994 di Pasir Mas Kelantan): Sukar dilaksanakan hukum syarak kerana masyarakat Malaysia bukan seratus peratus Islam.

Ucapan Tun Dr. Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan): "Apakah hukum hudud mesti dilaksanakan juga walau apa pun keadaan sehingga mendatangkan mudarat kepada orang Islam."

"Apakah dalam keadaan Islam sudah lemah, hukum2 yang boleh melemahkan lagi orang Islam mesti dilaksanakan?" – Ucapan Tun Dr. Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan)
                                           Contradict!
(Ucapan Tun Dr. Mahathir pada 3 Mac 1994 di Pusat Bahasa Arab, Nilam Puri, Kelantan): "Hudud tidak boleh dilaksanakan kerana sukar mendapat saksi yang tidak fasik."

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan media massa, 14 Julai 1992): “Apabila hukum rejam batu sampai mati kepada penzina dan potong tangan kepada pencuri, nescaya ramailah rakyat Islam yang mati dan kudung tangan.Ini sangat memalukan ummat Islam, kerana orang bukan Islam akan sempurna sifatnya dan boleh meneruskan kerja.”

(Sulaiman Daud, temubualnya dengan media massa, 20 Ogos 1993): "Pada pendapat saya, undang-undang Islam tidak sesuai dilaksanakan di Malaysia sekarang. Lebih baiklah undang-undang yang ada dikekalkan." ... moga-moga dengan rahmat Allah swt dia diampuni.

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pusat Bahasa Nilam Puri, Kelantan, 3 Mac1994). “Saya cabar Kelantan laksana hukum hudud di depan orang bukan Islam.”


(Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, 14 Ogos 1994): “Al-Quran perlu ditafsirkan semula untuk disesuaikan dengan keadaan masa kini.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan media massa selepas sidang Majlis Tertinggi UMNO, 1994). “Saya akan mempastikan bahawa negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum hudud.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994): “Kerja yang paling sesuai bagi Tok Guru (ulama’) ialah mengajar, bukan mentadbir.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994): “Sukar dilaksanakan hukum syarak kerana masyarakat Malaysia bukan seratus peratus Islam”.

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994): “Kita (Kerajaan Pusat) akan ambil tindakan jika Kelantan meneruskan usaha melaksanakan hudud.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, kenyataannya kepada wartawan, 30 April 1992): “Bukan kerana dengan melaksanakan hukum hudud saja kita boleh menjadi Islam. Kita tengok banyak negara Islam yang tidak melaksanakan hukum hudud, tetapi tidak bermakna mereka tidak Islam.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, temubualnya dengan wartawan, 18 Ogos 1991): “Perlaksanaaan hukum hudud boleh menyebabkan umat Islam menjadi mundur kerana tidak boleh bersaing dengan orang bukan Islam apabila orang Islam dipotong tangannya dan dilakukan hukum hudud yang lain, sedangkan orang bukan Islam tidak dikenakan.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, bercakap kepada wartawan, 24 April 1992): “Jika mereka hendakkan sangat hukum hudud, mereka kenalah cuba hukum mereka sendiri atau mahkamah mereka sendiri. Mereka seronok nak potong tangan orang, seolah-olah jika tidak potong tangan, tidak Islam. Sekarang kita nak tengoklah mereka boleh buat atau tidak.”

(Datuk Seri Najib Tun Razak, bercakap kepada wartawan, 20 April 1992): “Kerajaan Kelantan harus dipertanggungjawab jika berlaku huru-hara, ketidakstabilan politik, perpecahan di kalangan umat Islam dan kegelisahan rakyat apabila hukum hudud dilaksanakan di negeri itu. Rakyat harus menyoal perlaksaaan hukum itu menguntungkan atau menyebabkan perpecahan, pertentangan dan ketidakstabilan politik. Tidak semua negara Islam mengamalkan hukum hudud, bahkan ada negara Islam lebih makmur tanpa hukum itu.”


(Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Papar, Sabah, 2 Mei 1992): “Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam sudah tidak ada tangan dan kaki? Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, kalau sifatnya sudah tidak cukup? Hukum hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama.”

(Datuk Dr. Yusuf Nor, temubualnya dengan Radio Tiga Ibu Kota, 6 Mac 1994): “Sebarang undang-undang yang dilaksanakan di Malaysia sekarang yang selaras dengan Perlembagaan Negara (Reid) boleh dianggap sebagai undang-undang Islam.”

(Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad, ucapannya di Pasir Mas, Kelantan, 14 Ogos 1994). “Melaksanakan hukum hudud sehingga melemahkan orang Islam sehingga menjadi masyarakat kucar-kacir dan ditindas oleh orang lain tidaklah secucuk dengan ajaran Islam.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad 2/5/92): "Bagaimana kita boleh maju kalau orang Islam rakyat Islam yang mati dan kudung sudah tiada tangan dan kaki. Bagaimana mereka mahu bersaing dengan bangsa-bangsa lain kalau sifatnya sudah tidak cukup. Hukum Hudud tidak sesuai dilaksanakan di negara ini yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan agama".

(Dato’ Seri Najib TunAbd Razak 20/4/93): "Negara akan huru-hara sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan."

(Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi: 13/11/99): "Apa erti negara Islam jika mundur?".


Menghina hukum menutup aurat dan menggalakkan ratu cantik

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, Majlis Tertutup Majlis Agama Kebangsaan, 1997): “Apakah kalau kita tidak tutup (aurat) kita tidak Islam? Banyak benda yang disuruh oleh agama Islam yang kita tidak buat, tetapi kita masih Islam”.

Tun Dr. Mahathir Mohamad: 5 September 1997, PWTC, Perhimpunan Agung UMNO): "Tujuan menutup aurat ialah kerana di zaman Nabi, Arab jahiliyyah mempunyai nafsu yang kuat sehingga sering menculik dan merogol wanita daripada kabilah-kabilah lain. Akibatnya ialah peperangan antara mereka yang tidak pernah tamat”.

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, Utusan Malaysia, 19 Julai 1997) Apabila tiga orang gadis Melayu Islam, Fahyu Hanim Ahmad,18 (Alor Setar), Noni Mohamad, 19 (George Town), dan Sharina Shaari 23, (Alor Setar), menyertai pertandingan Miss Malaysia Petite 1997 yang diadakan di Classic Ballroom, Hotel Holiday Villa Subang Jaya 13 Jun 1997 ditangkap oleh lima pegawai JAIS, Tun Dr. Mahathir yang ketika itu sedang bercuti di Okoyama, Jepun mengulas): “Cara ini meninggalkan kesan buruk sampai ke bila-bila kepada pihak yang terlibat termasuk keluarga mereka. Orang-orang ini tidak faham apa yang dikehendaki oleh agama. Inilah masalahnya apabila kita memberi kuasa kepada orang-orang yang tidak tahu menggunakan kuasa”.


Menghina dan memecat ulama

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, Majlis Tertutup Majlis Agama Kebangsaan, 1997): “Saya bukan lawan semua dengan mufti, tetapi mufti (Dato’ Ishak Baharom) yang semacam ini bukan mufti. Ulama’, macam-macam ulama’ ada. Takkan satu orang boleh mendakwa diri dia ulama dan kita mesti sembah dia inilah waris nabi, bukan main senang. Masuk persatuan ulama’ jadi waris nabi. Syed-syed pun tak pernah berkata macam itu, yang kata dia keturunan nabi, keturunan sahabat-sahabat nabi – pun dia tak kata macam itu. Ini mana-mana tempat membuat dakwaan bahawa ‘ulama’ adalah waris nabi’. Mudah nak jadi waris nabi. Tak payah sapa pilih.”

(Tun Dr. Mahathir Mohamad, 8 Nov.1991, Perhimpuan Agung UMNO, PWTC): "Ajaran ulama’ inilah yang menyebabkan umat Islam menghabiskan hayat mereka semata-mata membuat persediaan untuk akhirat. Dan untuk ini, berbagai-bagai ibadat dicipta dan ditokok-tambah untuk memenuhi masa hidup mereka”.

** Lanjutan daripada gesaan Mahathirlah maka Sahibus Samahah Dato’ Ishak Baharom ditamatkan perkhidmatan beliau sebagai Mufti Selangor hanya kerana bertegas agar pelaksanaan hukuman hudud dilaksanakan dan juga kerana menyebabkan tiga orang ratu cantik Melayu-Islam didakwa di Mahkamah Syariah.


Mengizinkan maksiat - membela orang buat maksiat!

(Dato’ Seri Abdullah Ahamd Badawi Jun 2001): "Tiada sebarang peruntukan dalam Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 yang memberi kuasa kepada penguatkuasa agama negeri untuk menangkap umat Islam yang berada di premis yang menghidangkan arak sekiranya mereka tidak meminumnya."

(Menteri Besar Selangor Datuk Seri Abu Hassan Omar Jun 2001): ... menyifatkan bahawa tindakan pegawai penguatkuasa Jabatan Agama Islam (JAIS) menangkap 31 orang mengikut Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 pada 10 Jun merupakan satu kekhilafan dalam mentafsir undang-undang.

(Dato’ Rais Yatim Jun 2001 mengkritik tindakan JAIS berikutan langkah pegawai dan kakitangan Jabatan tersebut melakukan serbuan dan tangkapan terhadap 25 orang Islam dalam sebuah pub “The Ship” di Damansara Utama, Selangor pada 11 Jun 2001 atas kesalahan orang Islam tidak dibenarkan membuat persembahan atau bekerja di dalam premis yang menjual minuman keras): “Apabila undang-undang ini dikuatkuasakan, saya percaya masalah seperti ini akan berkurangan dan dapat diketepikan.

Walaupun undang-undang ini akan dikuatkuasakan, kita mesti terus berhati-hati juga tentang sistem penangkapan dan penguatkuasaan supaya persepsi orang ramai terhadap kuasa yang ada tidak bercanggah, konon sewenang-wenang dilakukan tangkapan dan sebagainya,” katanya.
Elias Hj Idris
1MDB money went straight to Jho Low's Account: USD330 million - yet Najib silent, Cabinet irresponsible

New documents obtained by Sarawak Report show that in 2011 the company Good Star Limited, which is controlled by the businessman friend of the Finance Minister, Jho Low, received the entirety of a further USD$330 million ‘loan’ that had been authorised by the development fund 1MDB, supposedly in favour of its former joint venture partner PetroSaudi International.

Good Star Limited is based in the Seychelles, but incorporated in the Cayman Islands and it has a bank account in Zurich. A signatory is Seet Li Lin, who is Jho Low’s deputy.

Jho Low has repeatedly maintained that he has held no role in 1MDB and made no profit from its investment dealings.

Good Star - recipient of USD$330 million from 1MDB
Good Star – recipient of USD$330 million from 1MDB

Yet, Sarawak Report has already revealed that PetroSaudi Directors had agreed to “act as front” for Jho Low and that out of a total of USD1.5 billion already invested in PetroSaudi between Sept 2009 and Sept 2010, $860 million had been secretly siphoned into Good Star’s RBS Coutts account in Zurich.

Good Star’s Zurich account

Now, official investigators have ascertained that a further USD$330 million, which 1MDB had sought approval to lend to PetroSaudi in May 2011, also all went straight to Good Star Limited instead.

This money had been funded by “ringgit borrowing from offshore banks and the balance of the Sukuk Murabaha proceeds” said official investigators, reporting earlier this month to Malaysia’s regulatory authorities.

How the transfer was declared in 1MDB's official accounts

How the transfer was declared in 1MDB’s official accounts – it was alleged the money went to PetroSaudi International in 2012

The money was transferred in four separate tranches in the form of USD currency ($30 million + $65 million + $110 million + $125 million) straight into Good Star Limited’s RBS Coutts, Zurich account.

Yet approval had only been granted by the regulators for 1MDB to lend the money to 1MDB PetroSaudi Limited (BVI) on the basis that it was to “finance on-going overseas investment in the oil and gas sector”.

Investing in growth or siphoning out Malaysia’s borrowed money?

The rational for the approval was:
“To pursue a strategic and global partnership in the energy sector and promoting foreign direct investment into Malaysia”

There was no mention made of the company Good Star in the 1MDB application and neither was approval granted for the money to be sent to Good Star.

Nevertheless all four of the payments totalling $330 million from two separate banks in Malaysia went straight to Good Star Limited, according to the documents we hold.

All the money went to Good Star’s account at Coutts according to the official papers (code names redacted)

‘Inter-governmental agreement’ approved by Ministry of Finance

The application presented by 1MDB for this alleged loan had claimed that it was “part of the government to government initiative between Malaysia and Saudi Arabia specifically to explore investment opportunities in the energy sector“, say the investigators.

Yet there is scant evidence of any such formal inter-governmental agreement between the two countries.

Neither has there been any evidence whatsoever of any investment by the PetroSaudi International in Malaysia, apart from the buy out of the Taib family’s UBG bank, which Sarawak Report has now demonstrated was alsofinanced by 1MDB.

Even so, 1MDB had stated in its application to the financial controllers that its lending to 1MDB PetroSaudi (BVI) had been approved by the Minister of Finance and the Board of Directors of 1MDB, say the official investigators.

The money did not go to 1MDB PetroSaudi (BVI), however. It went to Good Star Limited, controlled by Jho Low.

Misleading information to the financial authorities

Most shockingly, the investigation has further established that the USD$330 million, which was sent to Good Star was officially reported to Malaysia’s Bank Negara as having been paid to the PetroSaudi company 1MDB PetroSaudi.

All such large foreign payment transactions need under Malaysian regulations to be the subject of a so-called ITIS Report [International Transactions Information System].

Under this report it was stated that the money had gone to PetroSaudi’s parent company’s account.

The foreign exchange reports informed the Bank Negara that the money had been sent to the parent company of PetroSaudi International

The foreign exchange reports informed the Bank Negara that the money had been sent to the parent company of PetroSaudi International (code names redacted)

The question now is who was responsible for providing this misleading information that Good Star Limited was a subsidiary company of PetroSaudi International?

Also, why did none of the banks involved in any of these transactions ever see fit to file a suspicious transaction report?

There is also a growing incredulity as to how USD$1.103 billion can still be remaining from this ill fated PetroSaudi investment and sitting in a BSI bank account in Singapore as the Finance Ministry is currently claiming?

Sitting pretty - PetroSaudi bought a drill ship with the money from 1MDB and is now licensed to a profitable oil concession off Venezuela. But, what really came back to 1MDB and who was the buyer who allegedly bought up the fund's loan investment in the company?

Sitting pretty – PetroSaudi bought a drill ship with the money from 1MDB and is now licensed to a profitable oil concession off Venezuela. But, what really came back to 1MDB and who was the buyer who allegedly bought up the fund’s loan investment in the company?

Out of a total of at least USD$1.93 billion that Sarawak Report calculates was lent to PetroSaudi we now see that USD$1.19 billion went to Good Star Limited.

Earlier this week we revealed that the Singapore authorities have identified that over USD$500 million then passed through Jho Low’s own BSI accounts from Good Star during the period 2011 – 2013.

Yet the Minister of Finance has claimed in a series of statements that USD$2.3 billion was ‘redeemed’ from the PetroSaudi investment in 2012 and that USD$1.103 billion of that money is still sitting in cash in 1MDB’s Brazen Sky account in Singapore.

He says the reason he does not want to repatriate the cash to Malaysia to pay off some of 1MDB’s pressing debts is because it would involve getting permissions from the Malaysian Central Bank Negara.

Is it time for the Auditor General to ring BSI bank and check the 1MDB account?

-http://www.sarawakreport.org/
Full article: http://www.malaysia-chronicle.com/index.php…
Follow us: @MsiaChronicle on Twitter
Elias Hj Idris
Ojay Khoo's photo.

 Jho Low is the son of Penang Businessman Larry Low Hock Peng of the MWE Holdings fame, the family was well known average, I came to know about Larry Low, when they borrowed heavily to purchase MWE Holdings Bhd from Dato KK Sharma at Rm $3.00 @ share which later fell to below 50cts, which later nearly fell into foreclosure by Banks. The fact was that Larry Low had no money & facing bankruptcy proceeding. The fact that the bulk of the acquisition money came from my friend aunty the Widow of the Timber Tycoon Dato Ong Kian Teck..But at least Larry Low had enough money to see through his fat piggy son education in Harrow.

This Guy Jho Low whatever u say about him , is a BRILLIANT Conman.You must understand 1MDB paid up capital RM 1Million. The balance is borrowing, he had to create a situation, by deceiving MDB into approaching funding Banks into a totally fictitious deal & Later creating a landing platform to siphoned out the funds..This he did like a real seasoned conman..an excellent performance, ...but since the money have been siphoned out , there is no returns, At least PONZI Schemes you can drag on for years.....But in this case it showed he a real Stupid PIG HEAD..
Recently he said his family is worth more than 1.5 billions US, which mean they are worth more than the late Low Boon Siew family, My fcuking foot ...!

There are very few 33-year-old tycoons in Malaysia. And fewer yet have direct access to top Malaysian politicians, royal families in the Middle East or even major celebrities in Hollywood.
But that’s exactly what Low Taek Jho – better known as Jho Low – enjoys. His influence in oil-rich Gulf countries is such that he can persuade them to bring billions in investment to Malaysia. Often, his role is hidden.

He has been seen partying at exclusive clubs with the likes of Usher and Paris Hilton, and was even said to have brought Korean megastar Psy to Penang in May.

Penang-born Low, son of Datuk Larry Low of MWE Holdings Bhd fame, has invested in multiple ventures including property, being the link for sovereign wealth funds out of the Middle East and even a venture into marketing high-quality women’s lingerie. Today, his family is said to reside mainly in Singapore.

Many are curious about the source of the young tycoon’s wealth. Unlike others, who have prominent corporate vehicles or businesses, he has no apparent flagship except Hong Kong-based company Jynwel Capital Ltd, of which he is listed as CEO.

Critics say he is no more than a well-connected middleman collecting fees for deals, while his friends defend him as one who brings much-needed investment to Malaysia.

In an interview with a Malaysian English-language daily, Low has styled himself as being at parties sponsored by friends and not spending his own money, which he said is instead spent on work.
However, he has mentioned having set up the Wynton Private Equity Group with some of his friends while taking a semester off from his degree programme at the Wharton School, the business school of the University of Pennsylvania in the US.

While little is known of the Wynton Group as well as of Low himself, both were reported in October 2012 as being parties interested in bidding for the world-famous Claridge’s, Berkeley and Connaught hotels in London.

In a court document filed in Ireland, the approach by Low was shown to have been made in mid-December 2010, followed by a revised letter of intent sent to shareholders on Jan 3, 2011 proposing an acquisition of all shares on the basis of an enterprise value of £1 bil, subject to due diligence and the agreement of documentation including warranties and indemnities.

“An accompanying letter from a Malaysian bank indicated that it was intended to seek to raise up to £950 million of debt and/or mezzanine finance and £50-£100 million of equity. A further letter of intent dated Jan 10, 2011 was sent to the shareholders,” it says. However, the name of the Malaysian bank was not mentioned.

The court filing adds that Low was said to have had the backing of a Malaysian “sovereign wealth fund”, which was not named. Interestingly, Low has admitted, in that interview with the local English-language daily, to having friends in Khazanah Nasional Bhd, the Malaysian sovereign wealth fund.

“I do from time to time speak to friends in Khazanah and 1MDB to get their input and ideas on how to better facilitate investments from the Middle East to Malaysia or vice versa,” he was reported as having said.

While not much information has been made public regarding the Wynton Group, Low’s holdings under Jynwel Capital are transparent. Low is listed on Jynwel’s website as CEO of the company and also holds the post of director of the Viceroy Group of Hotels.

The San Francisco-based hotel group also explains Jho Low’s close connection to the Hilton family, also hoteliers. He is said to be well acquainted with Paris Hilton, whose family owns the Hilton Hotel chain.

Interestingly, the Viceroy Group is also part of the holdings of the Mubadala Development Company based in Abu Dhabi, the United Arab Emirates.

The close connection between Low and Mubadala is well demonstrated as he is also non-executive chairman for Asia and a member of the advisory board of EMI Music Publishing. EMI is also the recording label for Usher in the United States.

Low’s Jynwel and the Mubadala fund were part of the November 2011 takeover of EMI by Sony worth US$2.2 bil (see sidebar).

The website adds that he is also a director of Lilestone Ltd, a London-based company that owns Myla, a lingerie boutique with nine branches in the UK, Germany, Ireland and France. Jynwel completed the purchase of the brand on Aug 5, 2013.

It is Low’s link to the Mubadala fund that places the spotlight on the dealings between Jho Low, representing the Mubadala Group, and Malaysia’s government-linked 1Malaysia Development Bhd (1MDB).

1MDB and the Middle East link

Through contacts made during his schooling years overseas, Low is believed to be the link for 1MDB’s receipt of funds from Abu Dhabi-based Mubadala Development Corp.
Low had a role in setting up the Terengganu Investment Authority (TIA), the state’s sovereign fund manager and the forerunner of 1MDB.

“I was involved in the setting up of TIA from January 2009 to mid-May 2009. The Yang di-Pertuan Agong [Tuanku Mizan Zainal Abidin] was kind enough to ask me to assist, given my relationship with the Middle East and insight I had on how they had set up their sovereign wealth funds,” he said.

However, Low denied any involvement in 1MDB itself, saying he had not received any compensation for his work with the company. This is also the stance of former 1MDB CEO Datuk Shahrol Halmi.

“The role of Jho Low as far as 1MDB is concerned is zero. I’ve heard talk that he is advising the government on Middle Eastern investors but it’s not true. What he does is help promote Malaysia to investors,” Shahrol has said.

Malaysian-based 1MDB has seen a rise in investment from Mubadala, which includes US$4 bil to develop an aluminium plant in Sarawak, a part of the Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) project.

The Abu Dhabi-based group again invested in Sarawak in January 2010, when Mubadala Oil and Gas signed a Development and Production-Sharing Agreement with Malaysia’s Petroliam Nasional Bhd (Petronas) to operate the offshore-Sarawak Block SK320. The agreement details that the stakes would be divided 75% to 25% in favour of Mubadala.

- See more at: http://www.theantdaily.com/Main/Just-who-is-Jho-Low…
Elias Hj Idris
Did Jho Low share the money with anyone? Half a BILLION USD of 1MDB money ends up in Najib's friend's account.

Ojay Khoo's photo.

Sarawak Report’s investigations in Singapore have finally completed the money trail that began with the siphoning of USD700 million dollars out of a billion dollar investment by Malaysia’s 1MDB development fund in 2009.

The money initially passed into the Zurich bank account of a company named Good Star Limited, based in the Seychelles.

We now have evidence, obtained from investigations by Singapore’s monetary authorities, showing that over USD$500 million was subsequently transferred from Good Star’s account at RBS Coutts in Zurich into one of the numerous accounts belonging to the controversial businessman Low Taek Jho (Jho Low) at BSI Bank in Singapore.

The discovery raises critical questions, not least over the status of the USD$1.103 billion that 1MDB and the Finance Ministry claim is being held in a separate account at the same bank – money which was supposedly recovered from the original deal.

After all, if so much of the money flowed out of that deal via Good Star to Jho Low, how has 1MDB managed to retrieve it all back with interest?

Separate sources in Singapore have indicated to Sarawak Report that there is in fact no actual cash in the relevant 1MDB BSI account, which was opened under the 1MDB subsidiary company, Brazen Sky Limited, merely ‘paper assets’ of indeterminate value.

Jho is a family friend of the Najibs, especially chummy with Najib's stepson Riza Aziz
Top of a list of 45 live accounts beneficially owned by Jho Low at BSI Singapore
Top of a list of 45 live accounts beneficially owned by Jho Low at BSI Singapore
Money trail from 1MDB to Good Star to Jho Low account at BSI Singapore
Sarawak Report detailed in an expose earlier this year how USD$700 million was siphoned out of a Joint Venture, in which 1MDB invested an initial USD$1 billion into a company named 1MDB PetroSaudi International in 2009.

Documents and emails proved that the entire transaction was initiated and managed by the young businessman friend of the Prime Minister, Jho Taek Low.
Low had always denied any involvement whatsoever in 1MDB, despite widespread evidence to the contrary:

“I was involved in the setting up of TIA [Terengganu Investment Authority] from January 2009 to mid-May 2009….. Subsequently, as I understand from news reports, TIA was federalised to become 1MDB. I don’t play any role in 1MDB, and I did not get compensated by 1MDB or any other government-owned entities although some blogs have mentioned that I did. That is untrue”. [Jho Low speaking to The Star July 30th 2010]

However, the documents obtained by Sarawak Report proved that the $700 million was transferred directly from 1MDB to the company Good Star Limited during the signing of the Joint Venture, under the guise of a ‘loan repayment’ to the joint venture partner, PetroSaudi International.
Good Star Limited, which is based in the Seychelles, was a third party with no link to PetroSaudi or to the 1MDB Joint Venture deal.

Seet recorded on Facebook his reaction to the 1MDB deal 29th Sept 09 and then the week of partying by the team at Las Vegas straight after.
Seet recorded on Facebook his reaction to the 1MDB deal (29 Sept 09) and then the week of partying at Las Vegas straight after.

But further documents show that a signatory for Good Star was Li Lin Seet, who acts as Low’s deputy in various companies, including Low’s current flagship vehicle, Jynwell Capital, based in Hong Kong.

These facts clearly indicated that the 1MDB money, which had been supposedly designated to pay back PetroSaudi’s unusual loan arrangement, had in fact come under the control of Mr Low.
Sarawak Report further established that in September 2010 an additional USD$160 million was transferred to Good Star, following a subsequent ‘Muharaba Loan’ agreement signed between PetroSaudi and 1MDB – a deal which was also master-minded by Jho Low.
Yet again, the diversion of so much money to a third party company, with no connection to the actual loan agreement, was never explained by 1MDB.

Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia Investment Corporation (ADKMIC)

Sarawak Report has now obtained copies of highly confidential documents that were submitted by the regulatory authorities in Singapore to various bodies in Malaysia tasked with investigating the missing billions of ringgit from 1MDB.

These include information obtained from the Singapore branch of the Swiss Bank BSI, relating to the 1MDB Brazen Sky Limited account and information about Jho Low’s own accounts at the very same bank.

No nonsense investigation by Singapore, but what is going on in Malaysia?
No nonsense investigation into Jho Low’s BSI accounts by Singapore, but what is going on in Malaysia?

BSI has surrendered full details of all the relevant accounts to the Singapore authorities, including a long list of personal and business accounts belonging to Jho Low.
These show that at the start of 2015 Jho Low’s personal account at BSI Singapore bank contained USD$11,548,989.69.

His company Jynwell Capital Limited held USD$539,107.53 and USD$28,583.04 in two separate accounts.
Other companies, also described as being “beneficially owned” by Jho Low, included JW Nile (BVI) Limited (formerly known as JCL Media (EMI Publishing) Limited), whose account held USD$2,493,858.71 as of January 31st 2015.

Two other companies, JW Silk Holdings Limited and JW Silk (BVI) Limited held USD$853,078.97 and USD$1,134,971.38 respectively.

In total, as of 31st January 2015, BSI Singapore Bank reported 26 active accounts beneficially owned by Jho Low, containing a total of just under USD$17.5 million.
Total in Jho Low's beneficially owned accounts at BSI in Singapore at the end of Jan 2015
Total in Jho Low’s beneficially owned accounts at BSI in Singapore 31st Jan 2015 = USD$17.5 million.

The bank also reported that Jho Low had opened a further 19 still active accounts in October 2014, none of which have yet received any money into their accounts.
These further companies include JW Charisma Investment Ltd, JW Champion Investment Ltd, JW Turbocharged Investment Ltd, JW Canvas Investment Ltd, JW Infinity Investment Ltd, JW Imagine Investment Ltd, JW Harmony Investment Ltd, JW Rhapsody Investment Ltd, JW Agave Investment Ltd.

The above companies all have matching holding companies with separate accounts at the bank and were mostly opened on 14th October 2014.
Transfers from Good Star to ADKMIC account in BSI Singapore, categorised as “beneficially owned” by Jho Low.

However, it is BSI’s information relating to no longer active accounts, closed by Jho Low last year, which provides the compelling information relating to the money trail from 1MDB.

According to the official documents in our possession, Jho Low opened an account at BSI Bank Singapore 14th September 2010 under the name of the Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia Investment Corporation (ADKMIC), of which he was described as being the beneficial owner.
ADKMIC account at BSI Bank Singapore was beneficially owned by Jho Low
ADKMIC account at BSI Bank Singapore was beneficially owned by Jho Low
Followers of Jho Low’s business dealings will know that ADKMIC was the name of the company fronted by him in July 2008, which had previously engaged in the buy up of a 53% shareholding in the Taib family’s UBG group under a subsidiary called Majestic Masterpiece Sdn Bhd.

Jho Low became a Director of UBG with an acknowledged personal stake in the company.
PetroSaudi transfered $260 million to buy UBG 8 days after 1MDB loaned the company $340 million.
PetroSaudi transfered $260 million to buy UBG 8 days after 1MDB loaned the company $340 million.

Subsequently, the previously unheard of oil company, PetroSaudi International bought out the entire banking and construction group in late 2010.

The buy up followed the earlier joint venture with 1MDB in 2009 and the subsequent payment of a USD$500 million ‘Muharaba Loan’ by 1MDB to PetroSaudi, completed 8th September 2010.
1MDB and the Ministry of Finance have always flatly denied that 1MDB money was used to finance the purchase of UBG by PetroSaudi.

However, Sarawak Report has already unearthed numerous documents which prove otherwise.
On 16th September 2010, just one week after the Murabaha loan was made to PetroSaudi, a USD$260 million transfer of funds was made by the company’s Director Tarek Obaid to Jarvace Sdn Bhd, the company he used to purchase UBG.

Emails sent between members of the under-cover UBG bank team, who were working at 1MDB under Jho Low at the time (known as Project Uganda) explained how the Muharaba loan would have to go via the 1MDB Petrosaudi Joint Account first, in order to satisfy the Malaysian Central Bank.
But then it would be used to finance the UBG deal, said this email:

Clear money trail explained to participants as to how the loan from 1MDB would partly pay for the UBG buy out and partly go to Good Star (on top of the earlier $700 million paid in Sept 2009)
Clear money trail explained to participants as to how the loan from 1MDB would partly pay for the UBG buy out and partly go to Good Star (on top of the earlier $700 million paid in Sept 2009)
These instructions clearly detailed how the $500 million loan was to be divided into a further payment of USD$160 million to Good Star Limited, with the remaining $340 million going into PetroSaudi’s own account.

From this, the instructions say, USD$260 million was then to be forwarded to PetroSaudi Director Tarek Obaid, who then channelled the money into the UBG buy out vehicle Jarvace Sdn Bhd.
Key beneficiary - Taib family made a fortune thanks to 1MDB's hidden subsidy behind the UBG buy out.

Key beneficiary – Taib family made a fortune thanks to 1MDB’s hidden subsidy behind the UBG buy out.

This completed ADKMIC’s profitable exit from the UBG Group.

According to the BSI Bank records, Jho Low proceeded to then open his beneficially owned account under the very same name at their Singapore branch on October 11th of the same year.
The BSI records then detail a series of huge money transfers from Good Star Limited’s account in Zurich (which had directly received $700 million plus $160 million from 1MDB) into this new ADKMIC account over the following two years.

According to the figures, which the bank has submitted to the Singapore authorities, 7 separate payments were made from the Good Star Limited account at RBS Coutts Bank, Zurich into Jho Low’s beneficially owned Abu Dhabi-Kuwait-Malaysia Investment Corporation Account No 6C02395 between 28th June 2011 and 4th September 2013.
These payments totalled USD$528,956.027.05.

The money trail from Good Star led to Jho Low's account at BSI Singapore.
The money trail from Good Star led to Jho Low’s account at BSI Singapore.
The BSI Bank Singapore record shows that the account was then closed by Jho Low on 18th February 2014, just a fortnight after the final payment from Good Star Limited.

It means that there is documented information that a total of at least USD$860 million was paid from 1MDB into Good Star Limited’s RBH Coutts Zurich account between Sept 2009 and Sept 2010.
There is also documented information that USD$$528,956.027 million was paid between June 2011 and Sept 2013 from the same Good Star Limited Zurich account into the BSI ADKMIC account in Singapore, of which Jho Low was the registered beneficial owner.

Senior BSI Singapore Figure Suspended Last Month?

Given this crucial evidence was provided by Singapore to Malaysia last month, there is growing concern over why so little official action appears to have been taken?

The Auditor General was tasked by the Prime Minister cum Finance Minister Najib Razak to undertake a rigorous examination of 1MDB’s accounts and its relationship with Jho Low.
Yet, so far, insiders say there has been no reaction to the information.

Ides of March - Najib and Rosmah spent the month and several million ringgit on several wedding ceremonies for their daughter. Time to attend now to growing questions about the economy?
Ides of March – Najib and Rosmah spent the month and several million ringgit on several wedding ceremonies for their daughter. Time to attend now to growing questions about the economy?
By contrast, Sarawak Report has learnt that a senior figure at BSI Bank Singapore was suspended last month, in what appears to be a development linked to this investigation.

There has been speculation that the Prime Minister cum Finance Minister has been distracted over the past few weeks, owing to the lengthy and hugely lavish series of celebrations surrounding his daughter’s wedding.

However, insider information indicates that perhaps the PM has been conducting his own private investigations into the matter, since Sarawak Report has learnt that he and his wife Rosmah held a private meeting with Jho Low in Istanbul last week, during a stop-over on their way to Kazakhstan in their new private jet.

Since the couple are known to be very close friends of Mr Low, perhaps he confided the details of his transactions to them?

If so, several official bodies are hoping that the PM will make a public statement on the matter as soon as possible to the relevant authorities. - http://www.sarawakreport.org/
Full article: http://www.malaysia-chronicle.com/index.php…
Follow us: @MsiaChronicle on Twitter

Elias Hj Idris
Nota:
Artikel ini adalah terjemahan daripada versi bahasa Inggerisnya, 'CHINESE BE UNITED' yang diedarkan pada tahun 1976 di mana penulisnya menggunakan nama samaran - Kir Ng Seng. Ia adalah jawapan kepada 'Dasar Ekonomi Baru' 1972 Tun Abdul Razak - ekoran daripada tragedi  13 Mei, 1969


       
      Gerila komunis di zaman darurat (1945-62) - usaha awal rampasan kuasa!

Kita sebagai bangsa Cina biar di mana pun berada patut berasa bangga dengan bangsa kita; tidak kira sama ada Cina Amerika, Cina Singapura, Hong Kong, Tanah Besar China, Cina Taiwan ataupun Cina Malaysia, seharusnya tetap mengekalkan identiti kita. Di Malaysia, kita mesti sampaikan kepada anak-anak kita dan ajari mereka secara halus. Setakat ini dengan nasib yang baik kita tiada pilihan daripada menjadi rakyat kepada kerajaan kita yang ada.

Sekarang telah jelas dalam perniagaan dan sektor industri, orang-orang Melayu tidak mempunyai pilihan selain daripada terpaksa mengekalkan kita sebagai faktor utama dalam menggerakkan ekonomi negara. Sekarang kita mesti mengambil kesempatan dengan keadaan sebegini dan cuba untuk menuntut hak dalam bidang politik pula.

Kepada mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan mestilah memastikan generasi kita yang akan datang tidak akan diajar dan digembar-gemburkan tentang pengorbanan yang telah dibuat oleh orang-orang Melayu. Kita mesti ajar anak-anak kita dan pada masa yang sama mempengaruhi anak-anak Melayu agar beranggapan bahawa kejayaan adalah bergantung kepada merit (kelayakan) semata-mata. Pada peringkat ini, Lee Kuan Yew Singapura patut dibanggakan kerana telah berjaya memecahkan perpaduan orang-orang Melayu kepada kelompok Banjar, Mandailing, Bawean, Acheh dan sebagainya.
      LKY bersongkok demi mengambil hati (dibaca menipu!) orang Melayu

Dari segi psikologi, melalui cara ini orang-orang Melayu yang sebelumnya merupakan 19% daripada jumlah keseluruhan penduduk Singapura telah berjaya dikurangkan menjadi kira-kira 10% sahaja. Sekarang mereka sudah tidak mempunyai pilihan selain daripada merayu kepada kerajaan Singapura agar memberi mereka kesetabilan, keadilan dan harapan untuk masa depan, dalam sebarang bentuk yang kerajaan fikirkan patut dan layak mereka terima. Sebabnya, di sana mereka telah kehilangan hak tawar-menawar. Jerlasnya, mereka akan kecundang dan bersedia untuk menghadapi kegagalan.

Sebagai bangsa Cina sejati, saya berasa cukup bangga dengan apa yang telag dilakukan oleh Lim Chong Eu dalam memecahkan orang-orang Melayu di Pulau Pinang. Beliau telah berjaya mengambil tanah-tanah orang Melayu dan membangunkannya menjadi kawasan perumahan. Dengan cara itu rumah-rumah yang dibina menjadi mahal dan orang-orang Melayu usahkan mampu untuk memiliki rumah, jauh sekali daripada dapat membeli tanahnya. Polisi ini sepatutnya tidak dilakukan di Pulau Pinang sahaja, tetapi di tempat lain juga selain daripada bandar Ipoh, Kuala LUmpur, Seremban, Melaka, Johor Baharu, Kuantan dan sebagainya. Kita, orang-orang Cina mesti meluaskannya secara agresif ke bandar-bandar lain termasuk Kuala Terengganu, Kota Bharu, Alor Setar dan Kangar. Matlamat kita ilaha untuk mengawal segala kegiatan perniagaan yang meliputi bahan makanan, perusahaan, kejenteraan, kemudahan bank malahan dalam industri pertanian juga.

Dengan cara itu kita akan mempunyai kuasa tawar-menawar untuk meraup bahagian yang lebih besar dalam kepentingan politik Malaysia. Oleh kerana kita telah berjaya di peringkat antarabangsa maka kita mesti gunakan segala saluran media untuk tujuan tersebut. Sehingga kini seluruh dunia telah mempunyai tanggapan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini anti-Cina dan berpihak kepada orang-orang Melayu - di mana bangsa kita ditindas dan dinafikan sebegitu banyak kemudahan sehingga kesungguhan dan kerja keras kita tidak mendapat pulangan yang adil. Walau bagaimanapun kebelakangan ini telah ada usaha di kalangan orang-orang Melayu yang berkuasa untuk cuba membetulkan keadaan tersebut dan menjelaskan keadaan yang sebenar. Namun begitu, kita mesti melipat-gandakan usaha untuk menyekatnya sebelum mereka berjaya.

             
               Cacing yang sudah naik ke mata... ada Melayu yang terikut sama!

Dari segi politik, kita sebagai orang-orang Cina patut berasa gembira kerana terdapat perpecahan di kalangan orang-orang Melayu melalui penyingkiran Parti Islam seTanah Melayu (PAS) daripada Barisan Nasional. Saya sebagai orang Cina berasa bangga untuk menyebut bahawa ia adalah hasil daripada peranan yang telah dimainkan oleh orang-orang kita yang ada dalam Barisan Nasional. Sekarang, bergantunglah kepada orang-orang Cina sendiri untuk menyemai kebencian dan perpecahan di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu pula. Sekiranya kita memainkan peranan dengan baik, kita boleh memisahkan Perdana Menteri daripada pemimpin-pemimpin Umno yang lain. Kita harus sedar bahawa Perdana Menteri adalah seorang yang terlalu lurus untuk menjadi seorang ahli politik. Jika kita, orang-orang Cina bersatu kita boleh memisahkan Dr Mahathir dan Tengku Razaleigh, klik Ghafar Baba dengan klik Ghazali Shafie. Malah kita boleh mengambil daya-usaha dengan cuba mendedahkankan pemimpin-pemimpin militan dalam Umno melalui sindiran, akan kegiatan bawah tanah dan sifat perkauman mereka.

Semasa British meninggalkan Malaysia, mereka telah meninggalkan juga pentadbiran negara ke tangan beberapa orang Melayu yang terpilih. Kita tahu sekarang kebanyakan Melayu ini tidak digemari oleh orang-orang Melayu seluruhnya. Mereka ini adalah orang-orang yang bernafsu besar. Jadi kita mampu memberi apa sahaja yang mereka mahu. Kita akan terus mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada mereka dengan cara membeli jiwa mereka. Bila tiba masanya nanti, kita dedahkan dan meminta Perdana Menteri supaya menyingkirkan mereka ini tanpa disedarinya akan implikasi yang bakal timbul.

Kita tidak akan rugi apa-apa. Pemecatan mereka ini daripada mana-mana jawatan adalah keuntungan kepada bangsa Cina. Permainan ini hendaklah dibuat dengan licik sekali. Ia harus dibuat secara halus sehinggakan kaum bijak pandai di kalangan orang-orang Melayu sendiri pun tidak dapat menciumnya. Setakat ini, rakan kita dalam dunia perniagaan telah berjaya menyingkirkan Dr Mahathir, Datuk Rahman Yaakub dan semua pemimpin ultra dalam Umno malah dalam sektor perkhidmatan awam juga. Kita akan terus mengekalkan mereka yang rasuah kerana mereka ini akan sentiasa dan terus mengikut gerak telunjuk kita. Kita harus berbangga kerana mereka yang kaki rasuah ini diletakkan untuk menjaga badan-badan berkanun. Dalam UDA, kita dapat banyak keuntungan kewangan biarpun orang kita cuma duduk di tempat nombor dua. Mana-mana orang Melayu yang tidak kuat agamanya, akan sanggup menjual bangsa mereka sendiri sekiranya diberi makan secukupnya.

Kita mesti memainkan peranan dengan mengeksploit kelemahan mereka. Kita kecewakan mereka yang ada dalam angkatan tentera, tentera laut dan tentera udara. Begitu juga dengan sekelian anggota polis. Kita telah buktikan kepada mereka, tanpa kerjasama orang-orang Cina mereka tidak akan dapat mengumpulkan sebarang maklumat dan risikan tentang kegiatan komunis. Dalam pada itu, kita harus mampu menelah dan bertindak senada dengan kegiatan bawah tanah tersebut, sebab matlamat kita hanya satu dan tetap sama sampai bila-bila, iaitu menguasai Malaysia. Ia tidak penting sama ada melalui saluran politik ataupun perjuangan bersenjata.

Seperkara lagi yang boleh dieksploit oleh orang-orang Cina ialah dengan menyemarakkan kebencian rakyat jelata Melayu terhadap raja-raja mereka. Dengan mainkan sentimen ini akhirnya orang-orang Melayu sudah tiada rasa hormat terhadap raja-raja lagi. Mereka akan kehilangan simbol 'ketuanan' Melayu dan lenyaplah unsur penyatuan mereka. Di kala itu, mudahlah bagi kita untuk memainkan peranan dan apabila berjaya bererti malanglah nasib mereka kemudiannya.

Bagi membuktikan kata-kata saya ini, sebagai orang Cina kita sedar bahawa kerajaan yang ada sekarang lemah. Sehinggakan kerajaan sendiri tidak dapat mengawal harga barang-barang keperluan. Kita boleh mengajar mereka cukai mana yang harus diturunkan? Contohnya, limau mandarin sedangkan sepanjang ingatan saya belum pernah cukai buah kurma diturunkan walaupun ia adalah keperluan orang-orang Melayu pada bulan puasa!

Pemimpin-pemimpin Melayu terikat untuk membantu orang Melayu dalam Rancangan Malaysia ke-3. Kita, orang-orang Cina mesti menyokong usaha ini kerana mereka tidak akan berjaya memenuhi hasrat tersebut. Sebaliknya, apabila mereka memjaukan skim rancangan tanah Felda, kita sebagai orang Cina yang pasti akan mendapat faedah paling awal; daripada pembinaan jalan-jalan raya, perparitan, menebang hutan, membersihkan tanah, menyediakan tapak tanaman, benih hingga keopada penjagaan dan pembekalan bajanya sekali!

Sebarang bentuk pembangunan yang dibuat bererti kita yang akan mendapat lebih banyak wang daripadanya. Dengan cara itu kemampuan untuk menambahkan harta di negara ini akan bertambah termasuk dalam hal pemilikan hartanah. Hingga sekarang, saya percaya kita telah pun menguasai lebih daripada 50% harta di negara ini termasuk tanah; berbanding dengan orang-orang Melayu yang hanya memiliki sekitar 3% sementara 47% lagi dimiliki oleh orang asing. Kita jangan harus mudah berpuas hati. Orang-orang Cina mesti cuba mendapatkan hak milik orang asing itu sebelum ia jatuh ke tangan orang-orang Melayu.

Langkah-langkah seperti yang kita lakukan sekarang dengan memberi syer kosong kepada orang-orang Melayu perlu diteruskan. Di bidang pendidikan, pembentukan Universiti Merdeka hendaklah disegerakan. Kita mesti menghantar anak-anak kita terus-menerus ke Australia atau di mana sahaja di dunia ini biar sampai beribu-ribu jumlahnya. Apabila pulang nanti mereka akan diserap ke dalam sektor swasta kerana sekarang pun sektor ini telah meliputi 80% daripada peluang pekerjaan yang terdapat di negara ini. Dengan cara ini, kerajaan yang ada sekarang yang rata-rata dikuasai oleh orang-orang Melayu tidak akan berupaya untuk mengawal keadaan pasaran.

Para petani, yang tiga suku daripadanya adalah terdiri daripada orang-orang Melayu akan terus tidak bertanah. Nelayan pula akan terus kekal dalam kemiskinan. Sebabnya, kakitangan kerajaan bangsa mereka sendiri sudah tidak boleh diharapkan lagi! Orang-orang Cina mesti membantu untuk 'membunuh' mana-mana pegawai dengan menarik mereka ke dalam aktiviti kita sehingga mereka itu lupa akan tujuan asal mereka ditempatkan di sesebuah jabatan kerajaan. Ini mesti dilakukan dengan semangat kerjasama melalui sektor awam dan swasta juga.

Ada beberapa pihak yang akan bertanya tentang kemungkinan kita mengambil-alih negara ini sedangkan ia mempunyai angkatan tenteranya sendiri. Saya ingin menyatakan bahawa terdapat jeneral-jeneral dengan kelulusan yang tidak seberapa, apatah pula dengan pengalaman mereka pun sama seperti yang terdapat di Indonesi. Mereka ini boleh dibeli. Jadi apabila kita telah dapat menguasai politik negara, mereka ini sudah tidak menjadi hal lagi.

Kita, orang-orang Cina yang terkenal dengan sifat peramah dan dipercayai oleh orang-orang Melayu mesti memainkan peranan dengan sebaik-baiknya. Kita akan terus tersenyum dengan mereka, berbuat baik dengan mereka selagi kita masih belum dapat melahirkan cita-cita kita yang sebenar.

Saya, sebagai contoh mempunyai kenalan di kalangan pihak berkuasa yang tertinggi dan saya tahu apa yang mereka fikirkan dan apa yang mereka lakukan? Secara umum, pemimpin-pemimpin Melayu sekarang begitu bimbang untuk menemui para pengundi mereka. Kita mesti kumpulkan segala daya-usaha untuk menjahanamkan mereke secara perlahan-lahan dengan cukup pasti. Pada masa yang sama tambahkan lagi rasa resah gelisah, rasa sangsi berkait dengan ketidak-adilan yang telah mereka lakukan. Kemiskinan yang merata di kalangan orang-orang Melayu adalah 'angkara' daripada pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Hasilnya,  kelak orang-orang Melayu akan kehilangan minat untuk mengundi dan membiarkan keadaan sahaja yang bakal menentukan nasib mereka.

Pada ketika itu, kita bangsa Cina seluruhnya tahulah akan nasib orang-orang Melayu yang telah berada di tangan kita. Kitalah yang akan menentukan masa depan mereka pada ketika itu; kita bangsa Cinalah yang menjadi pemimpin kepada mereka semua.

Kir Ng Seng
Elias Hj Idris1. Saya sedar saya keseorangan. Tetapi jika saya juga berasa bertanggungjawab kepada rakyat salahkah? Apabila duit rakyat hilang dan ini tersembunyi dari rakyat salahkah kalau saya tanya?

2. Saya fikir jika diadakan soal jawab melalui T.V tentulah kerana ingin beritahu rakyat, bukan saya sahaja?

3. Hakikatnya wang 1MDB ada di mana masih tidak dijawab, kata Dato Sri Najib wang itu tidak ada di Cayman Islands. Tetapi dulu mengaku ada di Cayman Islands dan sudah dibawa balik.

4. Rakyat jadi lebih keliru. Jika tidak ada di Cayman Islands, ada di mana? Daripada mana datang wang yang separuh dibawa balik dahulu dan separuh dibawa balik untuk disimpan di Singapura.

5. Kenapa perlu simpan duit yang bukan dari Cayman Islands dan tidak diguna untuk bayar faedah dua billion. Kenapa kerajaan membuat standing credit sebanyak 900 million.

6. Berkenaan Altantuya, saya hanya bertanya siapa yang memberi arahan kepada Sirul yang dikenakan hukum bunuh. Saya tidak tuduh Najib. Biasanya anggota polis atau tentera tidak tembak mati sesiapa melainkan diserang atau diarahkan. Ini soal nyawa manusia. Kalau salah, bunuhlah Sirul. Tetapi kalau menjalankan tugas, menurut perintah tidak adillah jika Sirul dibunuh.

7. Ramai orang datang jumpa saya. Jika keluarga Sirul nak jumpa, saya jumpa. Ini bukan soal lapan tahun dahulu. Ini soal nak gantung anak orang ini hari ini.

8. Rakyat tidak tanya. Tetapi ramai tanya saya. Saya tak dapat jawab. Saya tanya orang yang boleh jawab.

9. Banyaklah lagi soalan saya yang tidak dijawab. Sebaliknya, tindakan saya ini kononnya kerana jambatan bengkok tidak dibina.

10. Jika kerana jambatan bengkok yang saya marah, saya patut tuntut perletakan Najib sebelum PRU. Sebaliknya saya berkempen untuk kemenangan Najib. Kepimpinan Najib di Selangor tidak berkesan.
11. Sokongan dari kumpulan-kumpulan tertentu tidak bermakna mereka sokong 1MDB. Mereka takut. Ada yang tanya saya berkenaan dengan 1MDB dan minta saya buat sesuatu. Sekarang ada ugutan terhadap sesiapa yang tidak menyatakan sokongan kepada Najib.

12. Teringat saya kepada ribuan orang yang dibawa berhimpun dan disuruh angkat sepanduk “I love PM” dan menyanyi “I M 4 U”, tetapi dalam PRU 13 kalah.